Algemene voorwaarden Mountain Giftshop vanaf 18 Februari 2018

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mountain Giftshop (hierna: Mountain- Giftshop.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Mountain-Giftshop.nl zijn vrijblijvend en Mountain-Giftshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mountain-Giftshop.nl. Mountain-Giftshop.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Mountain-Giftshop.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de site opgenomen aanbod is Mountain-Giftshop.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mountain-Giftshop.nl anders aangeeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief b.t.w en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mountain-Giftshop.nl.

Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten

De actuele verzendkosten staan vermeld bij verzendtarieven onder bestelinformatie. De totale verzendkosten zijn altijd zichtbaar voordat u de bestelling heeft afgerond, dus nog voordat u de koop bevestigd. U kunt ten alle tijden de bestelprocedure stoppen zonder enige gevolgen.

Artikel 5. Levering

Levering door Mountain-Giftshop.nl vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 24 uur voor NL / 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Mountain-Giftshop.nl anders is aangegeven.

U dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringstadres dat u heeft ingevuld in uw account of tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen en de email bevestiging die u hiervan krijgt zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt. (uitgesloten is een foutief opgeven afleveradres / leveringsadres) Bij foutief opgegeven leveringsadres worden er verzendkosten in rekening gebracht bij het opnieuw verzenden van uw pakket.

In de regel verzenden wij uw bestelling dezelfde dag nog met het postbedrijf. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het feit dat de postbedrijf er iets langer over doet om uw bestelling bij u op het aangegeven adres te bezorgen. Verschillende oorzaken kunnen het gevolg zijn voor het iets later bezorgen van uw pakket, denk daarbij aan weersinvloeden, sorteerfouten en fouten die gemaakt door de bezorger. Ook bestellingen naar Belgie en overige landen duren in de regel 2 a 3 werkdagen langer voordat het pakket bij u thuis wordt bezorgd. Mountain-Giftshop.nl doet haar uiterste best om uw bestelling z.s.m bij u thuis te bezorgen.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt binnen het wettelijk gestelde termijn, dan ontvangt u binnen 4 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht van de vertraging en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke of per email mededeling daarvan te doen aan Mountain-Giftshop.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.(uitgesloten is een foutief opgeven afleveradres/leveringsadres, bij foutief opgegeven leveringsadres worden er voor een 2e verzending verzendkosten in rekening gebracht)

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het door u opgegeven huisadres van de consument. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artikel 6. Garantie

Mountain-Giftshop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 5 dagen na levering.

De rekening van Mountain-Giftshop.nl dient als bewijs met betrekking tot de garantie.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Mountain-Giftshop.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Mountain-Giftshop.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Mountain-Giftshop.nl te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mountain-Giftshop.nl, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Mountain-Giftshop.nl in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Tevens geeft Mountain-giftshop.nl geen garantie op batterijen van afstandsbedieningen en of andere batterij gerelateerde producten. Al de producten van mountain-giftshop worden gecontroleerd en werkende verstuurd.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst te (doen) inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 4 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Mountain-Giftshop.nl te melden.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mountain-Giftshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen Vijf (5) dagen na aflevering aan Mountain-Giftshop.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking (indien van toepassing) niet is verbroken. Door Mountain-Giftshop.nl ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending (retourzending) komen voor uw rekening. (van de consument)

Uitgesloten van retourrecht genoemd in dit artikel geldt in de volgende gevallen:

Artikelen die speciaal op bestelling voor de consument zijn gemaakt
Cd’s, Dvd’s en Cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
Producten waarvan de originele verpakking is verbroken (indien van toepassing)
Producten die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd zijn door de consument
Edelstenen en mineralen, Etherische oliën, Horloge's, Armbanden, Kettingen, Wierook.

Mountain-Giftshop.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke is ontstaan tijdens het vervoer van uw product via Post.nl of DHL.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mountain-Giftshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Mountain-Giftshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mountain-Giftshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mountain-Giftshop.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mountain-Giftshop.nl, dan wel tussen Mountain-Giftshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mountain-Giftshop.nl, is Mountain-Giftshop.nl niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Inschrijving KVK

Mountain-Giftshop.nl is een handelsnaam en handelsmerk Mountain-Giftshop, en staat sinds 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70863431

Mountain-Giftshop

De meeren 213
4761SJ Zevenbergen
BTW: NL217077997B01,
KVK: 70863431
Email: info@Mountain-Giftshop.nl
website : www.Mountain-Giftshop.nl