Inhoud:
Artikel 1. Toepasselijkheid.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
Artikel 4. Verzendkosten.
Artikel 5. Leveringsadres en levering
Artikel 6. Garantie.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 9. Overmacht.
Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Artikel 11. Toepasselijk recht.
Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mountain-giftshop.nl zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Mountain-giftshop.nl zijn vrijblijvend en Mountain-giftshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Mountain-giftshop.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling op de website door Mountain-giftshop.nl. Mountain-giftshop.nl is gerechtigd om gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mountain-giftshop.nl.

Betaling per overschrijving via de bank dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen.
Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten.
De actuele verzendkosten staan vermeld bij verzendtarieven onder bestelinformatie. De totale verzendkosten zijn altijd zichtbaar in de winkelwagen van de website voordat u de bestelling heeft afgerond, dus nog voordat u de koop bevestigd. U kunt ten alle tijden de bestelprocedure stoppen zonder enige gevolgen. 

Artikel 5. Leveringsadres en levering.
lid 1. U dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat u heeft ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt. 

Bij foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per telefoon of email waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Mountain-giftshop.nl is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.

Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden er bij een 
2e verzending verzendkosten in rekening gebracht. 

lid 2. Levering door Mountain-giftshop.nl vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 24 uur voor NL / 5 werkdagen (afhankelijk van de gekozen betaaloptie), maar uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Mountain-giftshop anders is aangegeven. 

In de regel verzenden wij uw bestelling dezelfde dag nog met het postbedrijf. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het feit dat de postbedrijf er iets langer over doet om uw bestelling bij u op het aangegeven adres te bezorgen. Verschillende oorzaken kunnen het gevolg zijn voor het iets later bezorgen van uw pakket, denk daarbij aan weersinvloeden, sorteerfouten en fouten die gemaakt door de bezorger. Ook bestellingen naar Belgie en overige landen duren in de regel 2 a 3 werkdagen langer voordat het pakket bij u thuis wordt bezorgd. Mountain-giftshop.nl doet haar uiterste best om uw bestelling z.s.m bij u thuis te bezorgen.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt binnen het wettelijk gestelde termijn, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht van de vertraging en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke of per email mededeling daarvan te doen aan Mountain-giftshop.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.(uitgesloten is een foutief opgeven afleveradres/leveringsadres, bij foutief opgegeven leveringsadres worden er bij een 2e verzending verzendkosten in rekening gebracht)

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het door u opgegeven huisadres van de consument. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 6. Garantie.
Mountain-giftshop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 5 dagen na levering.
De factuurdatum van Mountain-giftshop.nl dient als bewijs met betrekking tot de garantie.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Mountain-giftshop.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke of elektronische kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Mountain-giftshop.nl vervangen of zorg te dragen voor herstel.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mountain-giftshop.nl, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Mountain-giftshop.nl in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst te (doen) inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen een (1) maand na ontdekking schriftelijk of per email gemotiveerd aan Mountain-giftshop.nl te melden.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mountain-giftshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren. 
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (5) werkdagen na aflevering aan Mountain-giftshop.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien u dit schriftelijk meld aan ons ! tevens dient de verpakking van het product onbeschadigd te zijn en de plastic verzegeling op de verpakking (indien van toepassing) niet is verbroken. Door Mountain-giftshop.nl ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending (retourzending) komen voor uw rekening (van de consument) tenzij anders overeengekomen.

Uitgesloten van retourrecht genoemd in dit artikel geldt in de volgende gevallen:
Artikelen die speciaal op bestelling voor de consument zijn gemaakt
Cd’s, Dvd’s en Cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
Producten waarvan de originele verpakking is verbroken (indien van toepassing)
Producten die zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd zijn door de consument
Edelstenen en mineralen, Etherische oliën, Wierook, Boeken, Houten beelden, white sage, kaarsen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Mountain-giftshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 9. Overmacht.
Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Mountain-giftshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder u dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Mountain-giftshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mountain-giftshop.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mountain-giftshop.nl dan wel tussen Mountain-giftshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mountain-giftshop, is Mountain-giftshop.nl niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost. Mochten beide partijen (u als consument en wij als onderneming) daar niet uitkomen dan zal deze worden voorgelegd aan het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) Dit platform is voor consumenten en de ondernemer die buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen willen oplossen. 

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.
Mountain-giftshop.nl
Kamer van Koophandel 70863431

Mountain-giftshop.nl

Argon 16-c2
4751 XC  Oud-gastel
Tel: 06-83191516
Email: info@Mountain-giftshop.nl
Website : Mountain-giftshop.nl

X